Israeli Center

Private and Semi Private Lessons

AgesK-8th Grade

Private and Semi-Private Hebrew classes

Classes

שיעורים פרטניים

שיעור של 40 דקות, לתלמידי כיתות K-8TH GRADE. שיעור פרטי: מורה- תלמיד, בו המורה יקדם את התלמיד בחומר הלימוד, בהתאם לצרכי התלמיד, תוך התאמה אישית.

שיעורים סמי- פרטניים

שיעור של 50 דקות, לתלמידי  כיתות K- 8TH GRADE.  שיעור של שני תלמידים ומורה.
בשיעור במורה יקדם את התלמידים בהתאם לצרכי התלמידים, תוך התאמה אישית.