Jewish & Israeli Life

Hosting Shlichim

AgesAll

Open your house to an Israeli experience, when you host SHLICHIM, during the summer months.

During the summer months the Israeli and American community host SHLICHIM that come to work in the summer camps at the JCC.

Hosting SHLICHIM from Israel strengthens the relationship of families with Israel. It increases the knowledge and information of the entire family about Israel.

For more information, please contact Shira Zandani
(201) 408-1428
lgreenfeld@jccotp.org

驻专讜讬讬拽讟 讗讬专讜讞 砖诇讬讞讬诐 – 讗谞讞谞讜 砖诪讞讬诐 讜诪转专讙砖讬诐 诇讗专讞 讙诐 讛拽讬抓 砖诇讬讞讬诐 诪讬砖专讗诇. 讛砖诇讬讞讬诐 诪讙讬注讬诐 讗诇讬谞讜 诇讛讚专讬讱 讘拽讬讬讟谞讜转 讛拽讬抓 讛讬砖专讗诇讬讜转 讘讙鈥欁欁∽欁∽. 讗谞讞谞讜 诪讝诪讬谞讬诐 讗转讻诐 诇讛讻谞讬住 讗转 讬砖专讗诇 讗诇讬讻诐 讛讘讬转讛, 诇讗专讞 砖诇讬讞 讘诪讛诇讱 讛拽讬抓 诇砖讘讜注 讗讜 讬讜转专 讜诇讞讝拽 讗转 讛拽砖专 诇讬砖专讗诇. 

诇驻专讟讬诐 讜砖讗诇讜转 谞讜住驻讜转 爪专讜 拽砖专 注诐 诇讬 讙专讬谞驻诇讚, 讘诪专讻讝 讛讬砖专讗诇讬
201-408-1428
lgreenfeld@jccotp.org 讗讜 讘诪讬讬诇

Get In Touch

Contact Us

A pair of adult hands and child hands holding a red heart.