Neil Klatskin Summer Camps

App Building

AgesGrades 3-8

This is where you will be exposed to the hard-core world of programming

App Building

You will be exposed to the hard-core world of app building and will be able to take your creativity to the next level. Use the tools from this workshop to develop basically anything you can think of.

Suitable Ages: 3th-8th Grades

讘谞讬讬转 讗驻诇讬拽爪讬讜转

讘讜讗讜 诇诇诪讜讚 转讻谞讜转 诪讝讜讜讬转 讗讞专转 鈥 转讻谞讜转 讗驻诇讬拽爪讬讜转! 讘住讚谞讛 转讞砖驻讜 诇注讜诇诐 讛转讻谞讜转 讜转讜讻诇讜 诇拽讞转 讗转 讛讬爪讬专转讬讜转 砖诇讻诐 诇专诪讛 讛讘讗讛. 讛砖转诪砖讜 讘讻诇讬诐 诪讛住讚谞讛 讻讚讬 诇转讻谞转 讜诇驻转讞 讻诇 讚讘专 砖专拽 转注诇讜 注诇 讚注转讻诐.

诪转讗讬诐 诇讙讬诇讗讬诐 (注讜诇讬诐 诇讻讬转讜转): 3th-8th Grades